MENU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TBH Technik s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TBH Technik s.r.o. PRE PREDAJ TOVARU

DEFINÍCIA POJMOV
Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s VOP doručí spoločnosti TBH Technik, s.r.o. objednávku na dodávku tovaru a/alebo poskytnutie iného plnenia.
Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho (ďalej len tovar).
Plnením sa rozumie tovar, služba dodávaný spoločnosťou TBH Technik, s.r.o. v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len „plnenie“)
Zmluva znamená kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, potvrdenie resp. bezvýhradná akceptácia objednávky kupujúceho spoločnosťou TBH Technik, s.r.o., ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti TBH Technik, s.r.o. s cieľom obdržať od nej plnenie.
„VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.I. Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ ) upravujú práva a povinnosti spoločnosti TBH Technik, s.r.o. so sídlom Dlhá 88, Žilina, IČO: 36 400700 (ďalej len „TBH Technik, s.r.o. alebo predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach tovaru, zhotovení diela zo sortimentu spoločnosti TBH Technik, s.r.o. kupujúcemu na základe jeho objednávky.
Všetky ponuky, dodávky a služby spoločnosti TBH Technik, s.r.o. podliehajú týmto VOP, ak nie je v jednotlivom prípade písomne dohodnuté inak.
Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti TBH Technik, s.r.o., t.j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré jej pošlú objednávku. Akceptáciou ponuky kupujúcim platia VOP zo strany kupujúceho za prijaté bez výhrad.
Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti TBH Technik, s.r.o. . www.rexroth.sk a www.tbh.sk .
Spoločnosť TBH Technik, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.
Akákoľvek odchýlka od VOP je platná len, ak je zo strany spoločnosti TBH Technik, s.r.o. písomne potvrdená.
VOP sú súčasťou potvrdení objednávok, obchodných zmlúv a faktúr spoločnosti TBH Technik, s.r.o. aj v prípade, že nie sú k nim priložené.II. Predmet plnenia, objednávanie tovaru
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v Zmluve a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak nebolo zmluvne dohodnuté inak.
Všetky objednávky tovaru zo strany kupujúceho musia byť písomné a musia byť doručené predávajúcemu. Za písomnú sa považuje aj podpísaná objednávka oprávnenou osobou a odoslaná faxom, e-mailom, resp. poštou na adresu predávajúceho.
Objednávka musí obsahovať tieto údaje:
a) meno a adresu Kupujúceho (obchodné meno, sídlo, adresu pre doručenie tovaru) a kontakt (telefónne, faxové, prípadne iné spojenie, meno kontaktnej osoby);
b) IČO, DIČ, bankové spojenie;
c) označenie objednávaného tovaru;
d) požadované množstvo Objednaného tovaru;
e) požadovanú dodaciu lehotu.
Ak nebude objednávka obsahovať vyššie uvedené náležitosti, je považovaná za neúplnu.
Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim bez akýchkoľvek zmien uskutočnených predávajúcim k danej objednávke.
V prípade zmeny akéhokoľvek údaja v doručenej objednávke napr. množstva, dodacej lehoty zo strany predávajúceho, nedochádza k potvrdeniu objednávky a k uzavretiu Zmluvy, ale predávajúci oznámi kupujúcemu túto zmenu a vyžiada od kupujúceho potvrdenie tejto zmeny dodacích podmienok v lehote do 10 dní od odoslatia zmeny. V prípade, ak kupujúci v poskytnutej lehote nedoručí predávajúcemu nesúhlas, výhradu s navrhovanou zmenou v dodacích podmienkach, má sa za to, že kupujúci akceptuje/záväzne súhlasí so zmenou navrhnutou predávajúcim a posledným dňom uplynutia 10-dňovej lehoty dochádza k uzavretiu Zmluvy v znení dodacích podmienok navrhnutých predávajúcim. Za potvrdenie objednávky kupujúcim sa považuje aj prevzatie dodaného tovaru, prijatie poskytnutého plnenia.

III. Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu riadne, včas kúpnu cenu uvedenú v Zmluve, prípadne vo vystavenej faktúre. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu spôsobom uvedeným v Zmluve, prípadne vo faktúre.

Záväzná kúpna cena tovaru bude určovaná podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TBH Technik, s.r.o. pre danú oblasť.
Ceny uvedené v cenníkoch spoločnosti TBH Technik, s.r.o sú uvedené v EUR.
Kúpna cena tovaru zahŕňa dopravné, colné a balné náklady, pokiaľ nie je v Zmluve, faktúre uvedené inak. Pri objednávkach tovaru v celkovej hodnote do 75,- EUR bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 25,- EUR a spôsob platby bude „platba dobierkou“.
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti TBH Technik, s.r.o. uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Spoločnosť TBH Technik, s.r.o. je oprávnená požadovať od kupujúceho zálohovú platbu až do výšky 100% z celkovej sumy objednaného tovaru alebo služby vrátane DPH.

V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu spoločnosťou TBH Technik, s.r.o. a súčasne spoločnosť TBH Technik, s.r.o. je oprávnená pozastaviť ďalšie dodávky a to až do úplného uhradenia všetkých splatných záväzkov voči TBH Technik, s.r.o., pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie spoločnosti TBH Technik, s.r.o. s plnením záväzku.

Spoločnosť TBH Technik, s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti TBH Technik, s.r.o. neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť TBH Technik, s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti TBH Technik, s.r.o. uhradí, pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie spoločnosti TBH Technik, s.r.o. s plnením záväzku.
Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo iného peňažného záväzku, môže fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý, aj začatý deň omeškania z dlžnej sumy, t.j. z kúpnej ceny, jej časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe Zmluvy, faktúry povinný uskutočniť, ak nebolo dohodnuté inak.
Kúpna cena je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť TBH Technik, s.r.o. kupujúcemu vystaví.

Spravidla sú faktúry vystavené spoločnosťou TBH Technik, s.r.o. splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, pokiaľ nie je v nich uvedené alebo písomne dohodnuté odlišne.
Kupujúci je povinný uhradiť TBH Technik, s.r.o. akékoľvek náklady a výdaje, ktoré jej vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia platobných podmienok alebo iných povinností kupujúcim voči predávajúcemu, vrátane skutočne vynaložených nákladov právneho zastúpenia za účelom vymáhania povinností kupujúceho.

Bez ohľadu na použitý platobný prostriedok sa platba považuje za uskutočnenú až vtedy, keď je celá účtovaná čiastka neodvolateľne pripísaná v prospech účtu predávajúceho.
Ak je kupujúci viac než 30 dní v omeškaní s platením splatných peňažných záväzkov, môže predávajúci písomným upovedomením na adresu objednávateľa odstúpiť od zmluvy a žiadať od objednávateľa náhradu vzniknutej škody.
Odstúpenie od KZ musí byť písomné a je účinné dňom doručenia kupujúcemu.
Predávajúci je zároveň oprávnený odstúpiť aj od ostatných kúpnych zmlúv uzatvorených medzi ním a kupujúcim. Odstúpením od KZ, resp. od iných kúpnych zmlúv, podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu spôsobenej škody.

Kupujúci nie je oprávnený zadržovať žiadnu platbu alebo jej časť alebo reklamovaný tovar z dôvodu svojich nárokov voči predávajúcemu alebo uskutočniť voči týmto platbám zápočet svojich nárokov z reklamácií, ktoré neboli predávajúcim písomne uznané alebo ktoré dosiaľ neboli vyriešené.

IV. Dátum a miesto plnenia, balenie
Tovar bude kupujúcemu dodaný do termínu uvedenom v Zmluve . Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v Zmluve Ak nie je v zmluve uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie je dohodnuté miesto určenia tovaru, bude tovar odoslaný na adresu uvedenú v záväznej objednávke odberateľa. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má právo plniť svoj záväzok dodať a fakturovať tovar aj uskutočnením v niekoľkých čiastkových plneniach, ak nebolo dohodnuté inak.
Ak kupujúci neprevezme tovar v dodacom termíne, je napriek tomu povinný zaplatiť časť ceny dodávky splatnej pri dodávke tak, ako keby sa dodávka uskutočnila. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť uskladnenie predmetu dodávky na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Skladné je dohodnuté vo výške 5,- Eur denne. Po dobu omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Ak kupujúci tovar neprevezme ani v dodatočne poskytnutej lehote zo strany predávajúceho, môže predávajúci písomne úplne alebo čiastočne od zmluvy odstúpiť. Predávajúci má potom nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním kupujúceho.
Spôsob balenia tovaru podlieha výberu spoločnosti TBH Technik, s.r.o. V prípade ak si zaslanie tovaru na žiadosť kupujúceho vyžaduje dodatočné balenie, je spoločnosť TBH Technik, s.r.o. oprávnená účtovať si poplatok za balné, ktoré zodpovedá
charakteru balenia. Požiadavky kupujúceho na nadštandardné balenie sú účtované samostatne.

V. Export
Všetky dodávky do zahraničia vrátane náhradných dielov prebiehajú bez preclenia.

V prípade dodávky tovaru do zahraničia sú faktúry splatné v plnej výške pred tým, ako tovar opustí územie Slovenskej republiky.

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením dohodnutej ceny vrátane príslušenstva. Ak je kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím, a v prípade zasielania dopravcom odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.
Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu všetku pomoc potrebnú na ochranu vlastníckeho práva predávajúceho k predmetu dodávky .
Výhrada vlastníckeho práva sa nedotýka ustanovení o prechode nebezpečenstva.
VII. Zodpovednosť za vady, záruka
Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na akosť tovaru v trvaní 12 mesiacov od dátumu dodania uvedenom vo faktúre ako deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia, maximálne však 18 mesiacov po dodávke, ak objednávateľ preukáže, že od uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené kupujúcemu treťou osobou, zásahom vyššej moci alebo inou náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim budú považované najmä vady spôsobené porušením odporúčaní a návodov výrobcu upravujúcich postup pri inštalácii, montáži alebo zabudovaní tovaru, pri manipulácii s tovarom, pri skladovaní tovaru alebo jeho používaní. Kupujúci sa zaväzuje postupovať pri prevádzkovaní dodaného tovaru s odbornou starostlivosťou, dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a technických podmienok vypracovaných výrobcom. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné právne a technické normy. Pre nebezpečenstvo vzniku škôd na tovare platia ustanovenia Obchodného zákonníka podľa § 455 a § 457 a zodpovednosť za vady tovaru bude riešená podľa § 422 Obchodného zákonníka. Predávajúcemu prináleží právo voľby spôsobu uspokojenia práv z vád. Kupujúci je povinný pod sankciou straty týchto práv z vád oznámiť: Vady tovaru zistené pri prevzatí tovaru –ihneď, Skryté vady tovaru v lehote do 5 pracovných dní, pričom v prípade, ak Kupujúci písomne neinformuje predávajúceho o skrytej vade tovaru do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa takáto vada stala zjavnou, stráca právo na uplatnenie práv z vád. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom je povinný uviesť číslo zmluvy, na základe ktorej mu bol tovar dodaný a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu..
Ak obdrží jedna strana nákresy, technickú dokumentáciu alebo iné technické informácie, nesmie ich bez súhlasu druhej strany použiť na iný účel než na aký boli dodané. Bez súhlasu predkladajúcej strany nesmú byť využívané na iné účely, kopírované, reprodukované, vydané tretím osobám alebo zverejnené.
Predávajúci nezodpovedá za škody na veciach, ktoré boli spôsobené predmetom dodávky po uskutočnení dodávky, ak sa predmet dodávky, tovar nachádzal už vo vlastníctve kupujúceho. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za škody na výrobkoch a tovaroch dodávaných kupujúcim tretím osobám alebo zhotovených kupujúcim alebo na tovare obsahujúcom výrobok dodávaný kupujúcim tretím osobám alebo zhotovený kupujúcim.
V prípade neoprávneného uplatnenia práv z vád, je Kupujúci povinný uhradiť akékoľvek náklady, náhradu škody, ktoré predávajúcemu vznikli resp. vzniknú v dôsledku neoprávnenej reklamácie, vrátane úhrady za prácu technikov predávajúceho vo výške rovnajúcej sa odmene za obdobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov predávajúceho.

VIII. Vyššia moc
TBH Technik, s.r.o. si vyhradzuje právo odložiť dodanie alebo odstúpiť od Zmluvy, úplne alebo sčasti , ak nemôže náležite vykonávať svoju obchodnú činnosť z dôvodu nepredvídateľnej a neodstrániteľnej prekážky v obchodnej činnosti mimo jej kontrolu, vrátane /nie však bez obmedzenia/ prípadov prijatia, schválenia zákona, predpisov alebo nariadení, vojny, výnimočného stavu štátu, nepokojov, požiaru, prírodných katastrof, nedostatku pracovných síl, obmedzenia alebo oneskorenia na strane dopravcu alebo dodávateľa predávajúceho alebo nemožnosť alebo oneskorenie pri získavaní dodávok potrebných alebo vhodných materiálov.

V prípadoch vyššej moci trvajúcich nepretržite po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.

IX. Duševné vlastníctvo
Kupujúci uznáva, že nezískava žiadne práva ku akémukoľvek patentu, ochrannej známke, obchodnému menu ani akémukoľvek inému duševnému vlastníctvu, ktoré TBH Technik, s.r.o. vlastní alebo užíva. Kupujúci sa zaväzuje neuskutočniť alebo nepripustiť, aby bolo uskutočnené čokoľvek, čo by mohlo akýmkoľvek spôsobom nepriaznivo pôsobiť na hodnotu duševného vlastníctva TBH Technik, s.r.o. alebo byť na ujmu dobrej povesti TBH Technik, s.r.o.

X. Postúpenie
Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo Zmluvy, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu TBH Technik, s.r.o.
Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky proti pohľadávke TBH Technik, s.r.o.

XI.. Všeobecné a záverečné ustanovenia
Ostatné vzťahy, založené KZ, ZOD, PO, popísanými v Úvodných ustanoveniach týchto Všeobecných obchodných podmienok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právneho poriadku platného v SR.Ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením Všeobecných obchodných podmienok (VOP).
Písomnosť podľa týchto VOP resp. Zmluvy sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane: pri použití faxu v deň odoslania, ak odosielajúce technické zariadenie potvrdí bezchybný prenos; pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia; pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy siedmy pracovný deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad potvrdzujúci odoslanie písomnosti zmluvné strany považujú za dostatočný dôkaz doručenia. Právne vzťahy medzi spoločnosťou TBH Technik, s.r.o. a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v kúpnej zmluve a VOP sa podľa vôle zmluvných strán riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
TBH Technik, s.r.o. je oprávnená tieto VOP zmeniť. Táto zmena nadobudne účinnosť dňom zverejnenia nového znenia VOP na internetovej stránke predávajúceho, pričom nové VOP sa nevzťahujú na dodávky tovaru vzniknuté do dňa účinnosti zmeny VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5. 2011.