MENU

Info

Obsah

Obsah internetovej prezentácie Rexroth SK je chránený autorskými právami. Všetky práva vyhradené. S výnimkou súborov presne určených na stiahnutie (na použitie bez úprav), použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu Rexroth Sk, s.r.o. je porušením ustanovení Zákona o autorských právach a je preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Na internetových stránkach sú použité registrované ochranné známky, obchodné mená, úžitkové a priemyselné vzory a logá. Ak aj nie sú označené tak, ako na internetovej stránke, je potrebné dodržať príslušné zákonné ustanovenia.

Obsah týchto stránok nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov na týchto stránkach môžu podliehať autorským právam tretích osôb.

Ochranné známky

Všetky názvy a logá súvisiace so spoločnosťami Bosch, Bosch Rexroth na stránkach sú ochrannými známkami. Všetky ostatné ochranné známky alebo registrované ochranné známky použité v týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky názvy spoločností, názvy produktov a logá na týchto stránkach sú taktiež ochranné známky, registrované ochranné známky alebo obchodné mená príslušných vlastníkov. Používanie názvov spoločností, názvov produktov, loga alebo podobných obrazov nemusí nevyhnutne znamenať schválenie.

Stránky

Usporiadanie a úprava týchto stránok ako aj iných stránok spoločnosti Bosch Rexroth je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto stránok ako aj iných stránok spoločnosti Bosch nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä logá, grafické prvky, obrázky, prípadne zvuky) týchto stránok alebo iných stránok spoločnosti Bosch, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

Spoločnosť Bosch Rexroth a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť Bosch Rexroth a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Linky (prepojenia)

Na webovej lokalite môžete nájsť prepojenia na iné internetové lokality alebo zdroje. Uznávate a súhlasíte, že spoločnosť Bosch Rexroth nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto externých lokalít alebo zdrojov a nepotvrdzuje ani nie je zodpovedná za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály dostupné z takýchto lokalít alebo zdrojov. Spoločnosť Bosch Rexroth nebude zodpovedná, či už priamo alebo nepriamo, za žiadne skutočné alebo uvedené škody alebo straty spôsobené takýmto obsahom, tovarom alebo službami dostupnými prostredníctvom takýchto lokalít alebo zdrojov, alebo v spojení s ich používaním alebo závislosti na nich.

Užívatelia, ktorí navštevujú akékoľvek externé webovské stránky cez prepojenia z tejto stránky tak konajú výlučne na svoje vlastné riziko.

Vyhlásenia

Webová lokalita môže v súlade s dokumentom Private Securities Litigation Reform Act of 1995 obsahovať vyhlásenia zamerané do budúcna. Takéto vyhlásenia sa môžu týkať očakávaní a možností na trhu, očakávaní v oblasti financií, výskumu, vývoja a stratégií, plánov spoločnosti, rastu trhu s akciami, vývoja a predstavenia produktov a služieb a nášho nepretržitého vyhodnocovania konkurencieschopnosti ponuky našich produktov a služieb. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcna sú iba predpoveďami a zahŕňajú riziká a neistoty. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach. Medzi činitele, ktoré môžu spôsobiť takéto rozdiely, patria riziká vyplývajúce z nepriaznivých zmien všeobecných ekonomických podmienok, z neúspechu pri znižovaní nákladov, pri zavádzaní technických postupov, pri dostatočne rýchlom vývoji, produkcii a prijímaní nových produktov a služieb a konkurencieschopnosti spoločnosti Bosch Rexroth na vysoko konkurenčnom a rýchle sa meniacom trhu.

Osobné údaje

Návšteva a prehliadanie stránok spoločnosti Bosch Rexroth nevyžaduje registráciu, ani zadávanie akýchkoľvek osobných údajov. V prípade, že sa jedná o uchádzača o zamestnanie, resp. o vyžiadanie niektorých ďalších doplňujúcich informácií o spoločnosti, záujemca vyplní na príslušnej stránke príslušný formulár. Údaje takto vyžadované môžu mať povahu osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa spoločnosť Bosch Rexroth a prevádzkovateľ stránok zaväzujú postupovať v zmysle zákona a budú robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránili.

Všetky zhromaždené údaje budú použité len pre internú potrebu spoločnosti a v žiadnom prípade nebudú postúpené tretím stranám.

Vyplnením príslušných formulárov uvedených na týchto stránkach súhlasíte so zhromaždovaním a používaním informácii o Vás. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.